โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 440,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิเศษ 3 ชั้น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 4,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 2,050,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 690,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3,088,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,985,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช. 605/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 562,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 210,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 650,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานศาลพระภูมิ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ : 35,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..