โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนวัดคลองชัน

               

                โรงเรียนวัดคลองชันเดิมอาศัยศาลการเปรียญวัดคลองชันเป็นสถานที่เล่าเรียน  เริ่มมาตั้งแต่  พ.ศ. 2461  โดยแม่ชีบุญรอดเป็นครูสอน  ผู้ปกครองเป็นผู้ออกค่าสอนให้เป็นรายตัวนักเรียนคนละ  50  สตางค์ต่อเดือน  และอยู่ในความอุปการะของท่านพระครูแต้ม  จันทศิริ  เจ้าอาวาสวัดคลองชัน

                พ.ศ.  2461  แม่ชีบุญรอดเลิกสอน  นายเหรียญ  อาจศัตรู  เป็นผู้ทำการสอนแทน  ระยะนี้ นายเหรียญ    อาจ ศัตรูได้รับค่าตอบแทนจากเงินศึกษาพลีซึ่งทางราชการออกให้ 

                พ.ศ.2468  นายเหรียญ   อาจศัตรู  เลิกสอนภิกษุผาด   โหมดจำรัส  เป็นผู้ทำการสอนแทนเรื่อยมาจนถึงวันที่  31  มีนาคม  2474

                ครั้นถึง  พ.ศ.  2475  ทางราชการจึงได้สั่งบรรจุและแต่งตั้งให้นายอินทร์   ชื่นอารมณ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้เป็นคนแรก  เมื่อวันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2475

                พ.ศ.  2482  ท่านพระครูธัญญะ  โสภิต (แต้ม   จันทศิริ)   เจ้าอาวาสวัดคลองชันตำแหน่ง               เจ้าคณะอำเภอลำลูกกาและผู้อุปการะโรงเรียนได้ร่วมมือกับครู (นายทองอินทร์   ชื่นอารมณ์)และประชาชนในท้องถิ่นได้ยื่นเรื่องต่อทางอำเภอเพื่อขอดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้นหนึ่งหลังจากเงินเจ้าอาวาสร่วมกับประชาชนบริจาคเป็นเงิน  1,700   บาท สมทบกับเงินทางราชการอีก   800   บาท รวมเป็นเงิน           2,500  บาท  ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรหลักแรกขึ้น  มีรูปร่างเป็นเรือนปั้นหยา  หน้าจั่วตัดมีมุขยื่นกลาง  หลังคามุงกระเบื้องและเครื่องบนเป็นไม้เต็ง  เสาท่อนล่างเป็นคอนกรีต  มีขนาด  9 x 18  เมตร  ปลูกในพื้นที่ซึ่งขุนสมัคร   ระงับกิจ (รุ่ง   ฤกษ์สวัสดิ์)  ได้อุทิศยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียน  มีเนื้อที่     3  ไร่  50  ตารางวา  อาคารเรียนหลังนี้เป็นอาคารเรียนหลังแรกของอำเภอลำลูกกา

                ในปีพ.ศ.  2514  นายเที่ยง    อนุฤทธิ์  ได้นำเรื่องที่ดินที่ยังค้างตั้งแต่สมัยนายทองอินทร์   ชื่นอารมณ์  และนายสมัย   ชุ่มสนธิ  เป็นครูใหญ่ขึ้นมาเจรจากับนายชิต   เผือกคล้าย  ปรากฏว่าเป็นผลสำเร็จโดยนายชิต  เผือกคล้าย  ยินยอมยกที่ดิน  1  ไร่  2  งาน  ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ทางโรงเรียน  โดยทางยาวขนานไปกับทางเข้าวัด  ซึ่งยาวออกไปทางทิศเหนือ  และได้ทำการรางวัดแบ่งแยกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนโดยเด็ดขาดเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.2514  และโฉนดที่ดินแปลงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้นำเก็บรักษาไว้

                ปีพ.ศ.  2515  นายเที่ยง  อนุฤทธิ์  ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดเปิดการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย      (ป.5 ป.7)  ขึ้นเป็นครั้งแรก  และได้งบประมาณบำรุงท้องถิ่น  เป็นเงิน 6,000  บาท  ทำการสร้างห้องสุขาด้านตะวันตกของอาคารจำนวน  4  ที่

                ปีพ.ศ.  2518  ได้เงินงบประมาณ  40,000  บาท  ปลูกสร้างบ้านพักครู  1   หลัง  ขนาด 4 x 10  เมตร         ชั้นเดียวใต้ถุนสูงเป็นพื้นดิน  และในปีเดียวกันนี้ได้รับเงินผันจากทางราชการที่จัดสรรให้สภาตำบลลาดสวายเป็นจำนวนเงิน  5,185  บาท  ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงอาหารชั่วคราวขนาด  4  x  9  เมตร  สร้างเมื่อวันที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2518

                ปีพ.ศ.  2519  ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  1  หลัง  แบบสามัญ  017  ขนาดยาว  33  เมตร  กว้าง  9 เมตร  ใต้ถุนสูง  เสาและฐานล่างเป็นเสาปูน  พื้นเป็นไม้  ราคา  440,000  บาท  เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2520  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  9  พฤศจิกายน  2520

                ปีพ.ศ.  2529  -  ปี  พ.ศ. 2544  นางลออ    พันธุ์อำพัน ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองชัน

                ปีพ.ศ.  2545 นายธนากร   ฉันทปราโมทย์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคลองชัน

                วันที่  30  มกราคม  2545  โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ให้กับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ป.1 ป.6  เป็นเงิน  89,980  บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

                วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ.  2545  โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายให้ทาสีอาคารอนุบาลและอาคาร  017  เป็นเงิน 52,000  บาท  (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                วันที่  13  มีนาคม พ.ศ.2545  ผู้ใหญ่อุดม   แก้วเฉลิม  บริจาคปูน  1,600  บาท  (หนึ่งพันหกร้อยบาท)

                วันที่  16  มีนาคม  พ.ศ.2545  คุณเชาวลิต  โชติวรรณพฤกษ์  บริจาคปูน  60  ลูก

                วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.2545  คุณฉะอ้อน   คงเกษม  และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดคลองชันจัดงานผ้าป่าให้โรงเรียนได้เงินรวมทั้งสิ้น  76,609.25  บาท  (เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)  ตั้งเป็นกองทุนเพื่อการศึกษา  10,000  บาท  ส่วนที่เหลือปรับปรุงอาคารอนุบาล  ซึ่งเดิมเป็นอาคารของสภาตำบลแบบเก่า

                วันที่  10  เมษายน  พ.ศ.2545  คุณศศิธร    สิริวโรธากุล  บริจาคเงินสมทบทุนซื้อปูน  5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์เป็นผู้อุปถัมภ์การปรับปรุงอาคารอนุบาล 

วันที่  20  พฤษภาคม  2545  ได้รับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  ให้จ้างครูพี่เลี้ยงสอนอนุบาล  2  อัตรา  ได้เงินเดือนท่านละ  4,100  บาท  จากเดิมมี  2  อัตรา  รวมอัตราใหม่เป็น  4  อัตรา

                วันที่  23  มิถุนายน  พ.ศ.  2545  ได้รับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  อุดหนุนถมดินด้านหน้าโรงเรียนทิศเหนือเป็นเงิน  86,400  บาท  (แปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

                วันที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2545  ได้รับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  ให้สร้างสนามบาสเกตบอล   พร้อมป้ายโครงการเป็นเงิน  175,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.2545  ได้รับงบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวายให้สร้างสุขาอนุบาล  4  ห้อง  เป็นเงิน  48,000  บาท  พร้อมกันนี้เจ้าอาวาสวัดคลองชัน  บริจาคพัดลม  12  ตัว

                วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ.2545  คุณภูริสิทธิ์  สิริวโรธากุล  ได้มอบค่าแรงทำห้องน้ำอนุบาล  10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ปีพ.ศ.2546

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  ให้เงินอุดหนุนสร้างโรงอาหาร เป็นเงิน  150,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และบริษัทภูพัฒนา  จำกัด  บริจาคสมทบสร้างห้องน้ำหญิงและชาย  เป็นเงิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                2.  องค์การบริหารส่วนตำบลลาดสวาย  จัดสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์เป็นเงิน  1,985,000  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                3.  ผู้ปกครองและชุมชน  รวมทั้งห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนสร้างอาคารอนุบาล  เป็นเงิน  600,000  บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  ออกแบบโดยคุณประหยัด   สร้อยบัวงาม 
                ปี  พ.ศ.  2548
                โรงเรียนวัดคลองชันได้รับงบจัดสรรจากกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างอาคารเรียน  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  แบบ  สปช.105/29  เป็นเงิน  2,050,000  บาท  (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)  ใช้เป็นสถานที่เรียนชั้น ป.1 และ ป.2  (4 ห้องเรียน)

                ปี  พ.ศ.  2546  -  2550

                โรงเรียนวัดคลองชัน  มีนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี  เนื่องจากผู้ปกครองให้การยอมรับและศรัทธา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นำโดยคุณภูริสิทธิ์    สิริวโรธากุล   ผู้ปกครอง  ประชาชน  และห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนทรัพย์  สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา    ธันวาคม  ๒๕๕๐  เป็นเงิน  4,000,000  บาท  (สี่ล้านบาทถ้วน)

ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนวัดคลองชัน อาคารเรียนแบบ 4  สปช. 105 /29 มีการปูพื้นกกระเบื้องอาคาร  เนื่องจากผู้ปกครอง ให้การยอมรับและศรัทธา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ประชาชน และห้างร้านบริษัทต่าง ๆ ได้ระดมทุนทรัพย์ปูพื้นกระเบื้องทั้ง  4  ห้อง