โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
                                                               วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดคลองชัน  จัดการศึกษามุ่งเน้นส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามวัยในด้านทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ  เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  แล้วสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว  มีความรู้  คู่คุณธรรม , มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มารยาทงาม ยิ้มง่าย  ไหว้สวย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง