โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

          2.  ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และพัฒนาบุคลากรทุกมิติตามศักยภาพของบุคคล

          3.  ส่งเสริม  สนับสนุน การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และการวิจัย  มาพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

          4.  ส่งเสริม  และพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชน

          5.  ส่งเสริม  สนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข

 

เป้าหมาย

          1.  ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

          2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันได้