โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิระวรรณ สุภานันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤมล ไชยราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกุหลาบทิพย์ ปิ่นหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวอังศณา บรรจมาตย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกนกวรรณ สนหลักสี่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสายสุดา ดีไชยรัมย์
ครู คศ.1

นางเสาวณิต เสาร์สมยา
ครู คศ.2