โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิพนธ์ เป้าประจำเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางชนิดา ชื่นวัด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์
ครู คศ.3

นายเกียรติคุณ ศิริเวช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวโชติรส ผ่านสุวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจุไรรัตน์ พลฉวี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1