โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกิตติ นุชเทียน
ครู คศ.2

นางศิริกาญจน์ ภูริภัทรวิรุฬห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุดาลักษณ์ โพธิกุดไสย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุธีรา ศุขเขษม
ครู คศ.2

นายรัฐพณ ศรีเทา
ครูผู้ช่วย