โรงเรียนวัดคลองชัน
37 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา  ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เบอร์โทรศัพท์ 02-533-2344
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นุชนาท บุญสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลลิตา มีลาภ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พรรณราย การพัดชี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เกวลี ใจดวง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.กัญญาณัฐ แสงใหญ่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐพงษ์ ภู่หนู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พงศ์เพชร ไชยปัญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรธี ชินนอก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.จิรพงศ์ นาคอินทร์แจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ชินวัฒน์ พันธุ์สมอน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐธิชา กิจสะดวก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐกิตตา มาสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ขนิษฐา หล้าแก่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม. 2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธีระวัฒน์ มาสภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เอกราช รูปงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณัฐวัฒน์ บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุระนาท ไทยสมัคร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.สุรสิทธิ์ วงศ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อรพิน อรรคศรีวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐนิช ท้าวสูงเนิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.ุ
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.รุจิรา จ่าภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ฑิฑัมพร รัตนขันแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปรายฟ้า ถาวรจิรโชคชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นภาพร อุบะแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิวาริน บุญลือ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.แสง น่อยคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.อาทิตยา ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธนพรรณ พุทธศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.เจษฎาพร พูลพึ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ณพคุณ ศรีประเทือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.4